Nieuws

Op 3 juli is er actie gevoerd door verschillende paramedische disciplines (oefentherapie, logopedie, diëtetiek, fysiotherapie en ergotherapie). Georganiseerd door de Actiegroep Paramedie hebben paramedici aandacht gevraagd voor de positie van de eerstelijns zorgverleners. Het gaat om het duurzaam kunnen leveren van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek, paramedici spelen hierin een grote rol. Zij leveren zorg dichtbij huis tegen lage kosten.

 

Laag salaris 

"Een van de grote problemen zijn de tarieven die de zorgverleners betaald krijgen", zegt Theo van der Bom van het Paramedisch Platform Nederland. "Die zijn zo laag dat faillissementen dreigen, er geen medewerkers te krijgen zijn en het salaris heel laag is. Dat betekent dat er juist voor diegenen die de juiste zorg op de juiste plek willen realiseren, een hoge werkdruk ontstaat."

 

In juni is met de minister, zorgverzekeraars en patiëntenfederaties een akkoord op hoofdlijnen vastgesteld voor paramedische zorg. "Maar daarin staan geen concrete afspraken over de achterstanden die we hebben bij de tarieven", zegt Van der Bom. "We zijn in gesprek om dat te corrigeren, maar de nood is acuut. Vandaar deze demonstratie."

 
Schrijnend

Als directeur-bestuurder van de de beroepsvereniging voor ergotherapeuten krijgt Van der Bom te veel signalen dat het niet langer gaat. "Ergotherapeuten die stoppen met hun praktijk omdat ze het niet meer kunnen bolwerken. Die gaan werken in een revalidatie-instelling of ziekenhuis omdat ze dan een cao-loon krijgen. Dat is heel verdrietig, want dat zijn mensen met hart voor het vak."

 

Dit is volgens Van der Bom al een aantal jaar aan de gang. "Maar nu het wordt schrijnend. Het water staat ons aan de lippen. Want inmiddels is er een tekort aan ergotherapeuten en logopedisten. Het werk is nog wel aantrekkelijk, maar de beloning en omstandigheden zijn dat niet."

 
Weinig waardering

Het is in de ogen van de actievoerders noodzakelijk dat er kritisch gekeken wordt naar de omstandigheden waaronder de zorgverleners hun zorg moeten leveren. Zij ervaren veel werkdruk en te weinig waardering (lees: te lage tarieven). De besturen van de beroepsverenigingen voor oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie herkennen de zorgen van de actievoerders . Zij zijn op bestuurlijk niveau hard aan de slag met deze vraagstukken.

 

De actie ging voor af aan het Algemeen Overleg eerstelijnszorg. Tweede Kamerleden en m.n. de leden van de Vaste Commissie volksgezondheid waren uitgenodigd de manifestatie bij te wonen. Zij kregen een brief van de actievoerders overhandigd met daarin onderbouwd de problematiek. (Bron: NOS, 3 juli)

 

De overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische beroepsgroepen hebben bestuurlijke afspraken gemaakt voor de paramedische zorg. De afspraken vloeien voort uit de eerder gesloten hoofdlijnakkoorden. De bedoeling daarvan is dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van 4 jaar (2019-2022).

 

Het akkoord werd medeondertekend door de leden van de federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN) die ook betrokken waren bij het Hoofdlijnen akkoord 2017-2018, de beroepsverenigingen van Ergotherapeuten (EN), Diëtisten (NVD), Huidtherapeuten (NVH), Logopedisten (NVLF), Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

 

“Met dit akkoord zetten de PPN-partijen, samen met de andere ondertekenaars, een belangrijke stap om Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)vorm te geven. Zonder paramedische zorg kan JZOJP niet slagen. Met dit akkoord wordt ook gekeken naar de juiste voorwaarden om paramedici in staat te stellen hun belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren”, aldus Theo van der Bom (voorzitter PPN).

 

Bij de ondertekening zei minister Bruins voor medische zorg en sport over het werk van paramedici: “De paramedische zorgsector speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekte en als je klachten hebt, bij de behandeling daarvan. Uitgangspunt is: zorgen dat mensen kunnen functioneren in het dagelijks leven. Door gevolgen van ziekte te beperken en als het kan te verbeteren. Vaak zit er wel een diëtist, fysiotherapeut of logopedist in de buurt, dicht bij huis en laagdrempelig die hier een bijdrage aan kan leveren”.

 

Met de afspraken zetten partijen zich in voor het verder verbeteren van de kwaliteit, versterking van de organisatiegraad en het terugdringen van administratieve lasten. Er wordt een gezamenlijk kostenonderzoek uitgevoerd. Een ander aandachtspunt is verbetering van de informatie voor patiënten over beschikbaarheid, prijs en kwaliteit van de zorg en de ervaringen van andere patiënten. Een belangrijk aspect is ook het samen beslissen door patiënt en zorgverlener over de best passende zorg.

 

Goed nieuws: minister Bruins van VWS heeft afgelopen dinsdag een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Voor de uitvoering van de afspraken in het akkoord stelt VWS in totaal €15 miljoen beschikbaar voor de periode 2019-2022.

 

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), afgelopen dinsdag vertegenwoordigd door Theo van der Bom (EN) en  Viola Zegers (VvOCM), is hier blij mee en kijkt uit naar de ondertekening van het akkoord. PPN wil graag aan de slag met de uitvoering van de afspraken, onder andere met het kostprijsonderzoek en de uitvoering van de kennisagenda’s/ meerjarigonderzoeksprogramma paramedische zorg.

 

Lees het persbericht van VWS ‘Minister Bruno Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord paramedische zorg’.

De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) is op 1 april 2019 aangesloten bij het Paramedisch Platform Nederland (PPN). OVN heeft 1.250 leden.

 

PPN is blij met de komst van OVN, die daarmee de zesde beroepsvereniging binnen PPN is. Gabriëlle Janssen, voorzitter van OVN: “De OVN vindt het belangrijk dat door de bundeling van kennis en krachten van paramedische beroepen onze zorg van de verschillende disciplines zichtbaarder wordt bij stakeholders. Daarbij zijn wij slagvaardiger door samen te werken dan wanneer wij als individuele verenigingen in gesprek gaan met overheidsinstanties, zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties over belangrijke thema’s die alle zes de verenigingen aangaan.”

 

Meer informatie over OVN vind je op www.optometrie.nl 

Paramedische beroepsgroepen verenigd in het Paramedisch Platform Nederland (PPN) zijn teleurgesteld over het vandaag verschenen rapport “Monitor Paramedische zorg” van de Nederlandse Zorgautoriteit met een overzicht van de ontwikkelingen 2012-2018. De NZa komt tot een aantal aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te herstellen, maar waagt zich niet aan het belangrijkste knelpunt: de hoogte van de tarieven die zorgverleners ontvangen.

 

Binnen de beroepsgroepen heerst grote onvrede over de wijze van contractering door de verzekeraars. Van onderhandelen zoals door de wetgever bedoeld, komt in de praktijk weinig terecht. Veel paramedici constateren dat zorgverzekeraars eenzijdig het tarief bepalen. Dat gemiddelde tarief is tot een kwart lager dan de NZa zelf jaren geleden als realistisch heeft aangegeven. In de tussentijd zijn werkdruk en administratieve lasten, naast alle kosten, alleen maar verder toegenomen.

 

Terecht constateert de NZa dat sprake is van wantrouwen bij zorgverleners in de richting van de verzekeraars. De NZa pleit voor het herstel daarvan, maar loopt met een boog om de belangrijkste oorzaak daarvan heen: de totstandkoming en de hoogte van de tarieven voor paramedische zorg. PPN is het met de NZa eens dat wederzijds vertrouwen cruciaal is voor de toekomst van de paramedische zorg in de eerste lijn. Weliswaar vraagt de NZa aandacht voor de problematiek van zorgaanbieders, maar neemt daarbij geen stelling in. De NZa volstaat met een aanbeveling dat partijen met elkaar op landelijk niveau afspraken moeten maken om de knelpunten op te lossen. PPN had gehoopt dat de NZa daar meer handreikingen toe had gedaan.

 

PPN kan zich vinden in het pleidooi aan het adres van zorgverleners om duidelijk inzicht te geven in de kwaliteit behandeling van patiënten, maar is het niet eens met de suggestie dat dit niet zou gebeuren. PPN is het eens met de analyse dat zorgverzekeraars meer moeten gaan inkopen op kwaliteit en meer inzicht dienen te geven in de opbouw van tarieven. Ook moet veel duidelijker zijn voor welk tarief een zorgaanbieder daarvoor in aanmerking kan komen. Kwaliteit heeft immers een prijs.

 

Helaas blijft de NZa weg van een verdere uitwerking.

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch netwerk dat kan fungeren als aanspreekpunt voor bijvoorbeeld verwijzers, zorgnetwerken, zorgverzekeraar en de gemeente? Hoe kan het netwerk bijdragen zodat verschillende disciplines tijdig bij zorgprocessen en samenwerkingsvraagstukken betrokken worden? En hoe stem je eerstelijns paramedische zorg constructief op elkaar af?

 

Ben je diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of oefentherapeut en geïnteresseerd om hier over mee te praten? Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst!    

 

Aanleiding
In december 2018 kwamen na een eerste monodisciplinaire verkenning, twee afgevaardigden van diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck als werkgroep bij elkaar. In de eerste verkenning werd het belang om patiënt centraal te werken benadrukt. De overtuiging is dat stevige paramedische samenwerking bij kan dragen aan betere (eerstelijns)zorg dicht bij huis tegen lagere kosten.

 

Om dit te bereiken is een bundeling van krachten in de vorm van een paramedisch netwerk gewenst. Een netwerk die een serieuze gesprekspartner kan zijn in bestaande en komende regionale samenwerkingsverbanden, aldus aanwezigen.

Ook werd geconcludeerd door de aanwezigen dat er nog veel nodig is om een aanspreekbaar netwerk te vormen in Rotterdam. Ideeën zijn er genoeg: meer contact en kennis delen met collega paramedische disciplines, goede samenwerkingsafspraken met gemeenten, duidelijke coördinatie van zorg, innovatieve preventieprojecten initiëren en een website met een ‘zorgkaart’ over/voor alle lijnen.  

 

Aan de slag 

Op 11 april wordt de verkenning voortgezet. Onder meer aan de hand van de volgende vragen. Hoe organiseren we samenwerking zonder te veel tijd en bureaucratie? Hoe betrekken we de achterban? Hoe ziet het kostenplaatje er uit? En hoe zit het met de substitutie ziekenhuis naar de eerste lijn? Waar kunnen we de lijnen verkorten?

 

Aanmelden voor deze verkenning kan via deze pagina.

Meer weten? Neem contact op met Caroline Zoon:  c.zoon@zorgimpuls.nl

Onder leiding van Gerlach Cerfontaine gaat de regiegroep (Ont)regel de Zorg ervoor zorgen dat professionals in de zorg zo snel mogelijk merken dat de regeldruk afneemt. De regiegroep, die bestaat uit alle zorgsectoren, verzekeraars en inspectie, is op initiatief van minister Bruno Bruins ontstaan en brengt de administratieve lasten terug.

 

Theo van der Bom, directeur-bestuurder van Ergotherapie Nederland en voorzitter van PPN, neemt namens PPN deel aan deze regiegroep. De beweging (Ont)regel de Zorg (ORDZ) bestaat uit verschillende partijen die betrokken zijn en zich inzetten inzake zorgadministratie en regels, met als doel administratieve druk bij zorgverleners te verminderen. Het doel hiermee is dat de zorgverlener meer aandacht heeft voor de cliënt.

 

Om ervoor te zorgen dat zorgverleners minder regels ervaren komt er een website waar overbodige regels geplaatst kunnen worden. Met een barometer wordt gemeten of de administratieve druk afneemt.

 

Voor meer informatie: https://www.ordz.nl/regiegroep-brengt-ontregel-de-zorg-verder/

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wil daarom in de toekomst zoveel mogelijk paramedisch hulpverleners met elkaar verbinden. Om dit te bereiken is deze zomer de pilot Regionaal samenwerken Breda gestart. Op 22 september was de derde bijeenkomst. een van de deelnemers legt het regionale project hieronder uit. 

 

Samen sterk 

Rondom de patiënt bestaan al vele multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, denk hierbij aan het Parkinson netwerk, oncologie netwerk of misschien wel iets specifieks bij jou in de wijk. De aanvlieghoek van PPN is net vanuit de andere kant; eerst op regioniveau verbondenheid tussen de verschillende disciplines en daarna dichterbij de patiënt. Als paramedische beroepsgroep zijn we relatief klein t.o.v. de KNGF of medische beroepsgroepen. De beroepsgroepen van de verenigingen van oefentherapie, huidtherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie zijn kleiner. Samen staan we als PPN sterk en worden we gehoord.

 

Voordeel voor de patiënt
Verbinden gebeurt eerst op regionaal niveau om een gesprekspartner te vormen voor de gemeente en ziekenhuizen. Van daaruit per wijk om de interdisciplinaire samenwerking dichter rondom de patiënt te trekken. In grove lijnen vraagt dit van de zorgverlener een integrale kijk naar de “patiënt”, kennis van de andere disciplines, actieve deelname aan PPN vergaderingen (in de wijk) en de mindset om samen te werken. Zo kan de juiste zorg geboden worden op de juiste plaats. Zodra dit op poten staat heeft dit een enorm voordeel voor de patiënt. Een hulpvraag op een ander vakgebied kan eerder herkend worden, de korte lijn geeft de patiënt vertrouwen en door meerdere invalshoeken kan een hulpvraag eerder beantwoord worden.

Dietist Diede na afloop van de bijeenkomst: 'Het is goed om te zien dat er al veel netwerken zijn die gericht zijn op bepaalde ziektebeelden. Nu willen we proberen om er gezamenlijk een mooie, uitgelijnde chaos te maken. Paramedici werken al samen, maar nu gaan we ECHT een netwerk starten zodat we weten wie we zijn en wat we doen in Breda. We streven naar meer connectie.'

 

Oefentherapeut Cesar Gemma: 'Ik neem in eerste instantie niet deel voor meer geld in het laatje. Met al deze ondernemers om de tafel zitten en werken aan een gezamenlijk doel is inspirerend. De zoektocht naar ieders sterke punten (persoonlijk of beroepsmatig) en die bundelen, zorgt voor verbondenheid i.p.v. verdeeldheid en concurrentie. Hierdoor ga ik ook weer kritisch kijken naar mijn eigen sterke punten en deze duidelijker neerzetten. Ik zie nieuwe kansen. Uiteindelijk gaat de zorg die jij wilt leveren in jouw praktijk komen.'

 

Uiteindelijk doel

De projectgroep regionaal samenwerken van PPN krijgt wel eens de vraag wat het uiteindelijke doel is van de regionale initiatieven. We hopen dat de zorgroepen, huisartsen en verwijzers in de toekomst één contactpersoon hebben. Dat verwijzers deze persoon kunnen bellen als een cliënt een paramedische hulpverlener nodig heeft. We zijn nu bezig met hoe de verwijzing naar de juiste paramedicus vervolgens achter de schermen georganiseerd is.

 

Verslag van de bijeenkomst op 27 juni 2018

 

Eind juni was de tweede bijeenkomst om te komen tot de pilot Regionaal samenwerken Breda. Bij de voorbereiding werkt het Paramedisch Platform Nederland (PPN) samen met de Ros Robuust. Het doel van de bijeenkomst was het bespreken van concrete vervolgstappen om het netwerk Breda op te zetten. Alle vijf de disciplines (ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en diëtetiek) van PPN waren vertegenwoordigd.  

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. De essentie van het rapport de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). PPN heeft een subsidie aanvraag ingediend bij VWS voor het project PPN regionaal samenwerken, omdat het een concreet voorbeeld is van de Juiste zorg op de juiste plek.

Wat hebben we 27 juni gedaan?

 

Praktische vragen besproken
* De aanwezigen willen graag de fysiotherapeuten bij de start van de pilot betrekken.
* Ondersteuning van PPN en Robuust is gewenst, zowel financieel als met kennis en kunde.

* We spreken af dat het netwerk voor deze pilot zich beperkt tot de grenzen van de stad Breda.


De huidige netwerken (van mono- tot multidisciplinair) in Breda geïnventariseerd

Wijkkompas: methodiek

Bij een multidisciplinaire samenwerking is het wenselijk een gezamenlijke methodiek te gebruiken. Het wijkkompas is hier een voorbeeld van. Vanuit de patiëntreis wordt binnen het netwerk in beeld gebracht welke zorg een patiënt nodig heeft, met welke disciplines deze patiënt contact heeft en hoe de zorg geoptimaliseerd kan worden rondom de gestelde hulpvraag. Voorwaarde is de wijk in beeld te hebben en elkaar te kennen. Hiermee zal de formele en informele zorg met elkaar verbonden worden, afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt.


Voorstel en vervolg: wijken met kartrekkers
 
Om een concreet vervolg te geven is besloten een groep van twaalf leden te gaan vormen, twee leden per beroepsgroep. Deze groep gaat aan de slag met het opzetten van het netwerk. De wens is uitgesproken de aanpak per wijk te gaan uitvoeren. In september is een vervolgbijeenkomst ingepland.

 

Hoe vorm je een goed georganiseerd paramedisch aanspreekpunt voor de zorgverzekeraar, zorgnetwerken, verwijzers, organisaties als ROS en gemeente? Hoe word je tijdig bij het zorgproces ingeschakeld? En hoe informeer je elkaar als paramedici vervolgens? Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) start een pilot om dit in Breda te realiseren. Riky de Veth van Robuust (een van de ROS’en) ondersteunt hierbij.

 

Nog veel nodig
Op woensdag 23 mei kwamen diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, huidtherapeuten en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck uit Breda bij elkaar. De wens is duidelijk: elkaar en elkaars vak beter leren kennen. Waar ligt je kracht, wat doe je, en waarom? Want als je op de hoogte bent van elkaars expertise/kennis heb je bij iedere patiënt in je achterhoofd wat andere zorgprofessionals kunnen bieden.

 

Volgens de aanwezigen is er nog veel nodig om een aanspreekpunt en/of netwerk te vormen in Breda. Ideeën zijn er genoeg: meer contact met fysiotherapie, coördinatie, een georganiseerde vraagbaak, een regiobestuur met alle disciplines daarin, een website met een ‘zorgkaart’ over/voor alle lijnen.

 

Waardevolle zorg

Er zijn ook veel vragen. Hoe ziet het kostenplaatje multidisciplinair versus interdisciplinair er uit? En hoe zit het met de substitutie ziekenhuis naar de eerstelijn? Waar kunnen we de lijnen verkorten? Over een maand gaan we verder. Dan is in ieder geval in kaart gebracht in welke netwerken de aanwezigen op dit moment participeren. We koersen naar waardevolle zorg: om de kwaliteit van zorg rondom de patiënt te vergroten.

 

Over PPN
Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) boekt landelijk mooie resultaten die de beroepsverenigingen individueel nooit op deze manier kunnen realiseren. In PPN zitten de beroepsverenigingen voor diëtisten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten en logopisten. PPN is een volwaardig gespreks- en samenwerkingspartner van de overheid en andere belangrijke stakeholders, met als belangrijkste resultaat het hoofdlijnenakkoord.

 

Contactpersoon: Boudewijn de Ridder 
logopedie@nvlf.nl | 0348-457070 

Studeer je bijna af en wil je in de eerstelijn aan de slag? Kom dan naar de PPN-Startersdag op vrijdagavond 22 juni voor studenten en net afgestudeerden. 

 

‘Starten en samenwerken in de eerstelijn!’

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), organiseert in samenwerking met de VvAA, deze Startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking. De federatie PPN is in 2015 opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen: EN (ergotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten) en VvOCM (oefentherapeuten).

 

Wegwijs in de eerste lijn

Je maakt deze avond kennis met diverse aspecten van ondernemen in de eerstelijn. Via lezingen en workshops kom je te weten wat er in zo’n beginfase allemaal komt kijken op het gebied van administratie, contracten, wetgeving, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast staat de multidisciplinaire samenwerking in de zorg centraal en hoe je dat kunt vormgeven vanuit een eigen praktijk.


Netwerken

PPN-Startersdag bied je een unieke kans om met collega’s van de andere disciplines te netwerken. Ook maak je kennis met je eigen beroepsvereniging.

 

Datum & tijd:

Vrijdag 22 juni 2018, van 16.00 tot 21.00, Thema: (bijna) afgestudeerd, en dan?!  Doelgroep: studenten en/of net afgestudeerd.

 

Programma:
Kijk hier voor het programma. 


Locatie:

VvAA, Orteliuslaan 750, 3528 BB in Utrecht.


Kosten:

Vrijdag 22 juni: € 25,- voor leden van de EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM, € 35,- voor niet leden
(prijzen zijn incl. catering en cursusmateriaal)

Aanmelden kan via de beroepsverenigingen. 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) www.nvdietist.nl/webwinkel 

Ergotherapie Nederland (EN) www.ergotherapie.nl 

Nederlandse Vereniging van huidtherapeuten (NVH) https://nvh.huidtherapie.nl/nvh-agenda

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) www.nvlf.nl  

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) www.vvocm.nl  

Op dit moment werken verschillende partijen vanuit het paramedische veld, aan voorbereidende activiteiten voor het opstellen van een onderzoeksprogramma voor Paramedische zorg. Zij doen dit met subsidie van ZonMw.

 

Wetenschappelijk onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de nodige kwaliteitsverbetering in de (para)medische zorg. Voor zorg die patiëntgericht is en waarbij de kwaliteit van leven voorop staat. Voordat ZonMw een mogelijk onderzoeksprogramma kan opstarten, is eerst een onderzoekskader nodig; een raamwerk met onderzoekslijnen en implementatievraagstukken.

 

De voorbereidende activiteiten bestaan uit:

-        opstellen van kennisagenda’s voor oefentherapie, logopedie, diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie en podotherapie

-        in kaart brengen van de patient journey en de toegevoegde waarde

-        kennis ophalen uit bijeenkomsten

 

Het laatste nieuws leest u op www.zonmw.nl/paramedischezorg

Een van de belangrijke punten in het regeerakkoord is goede zorg voor iedereen op de juiste plek op het juiste moment. Om deze transitie naar integrale zorg te helpen bewerkstelligen is er in opdracht van VWS een taskforce opgericht ‘Zorg op de juiste plek’, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zorgprofessionals en belanghebbende partijen. Zij buigen zich over de vraag: hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat de cliënt de juiste zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, met als belangrijkste vertrekpunt het dagelijks functioneren en welzijn van de cliënt? Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedie, vertegenwoordigt de paramedische beroepsgroepen in deze taskforce en treedt op namens het Paramedisch Platform Nederland (PPN).


Rapport Taskforce biedt handvatten voor transformatie naar integrale zorg

De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). De hoofdopdracht van de taskforce is dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de doelen en uitgangspunten die gesteld zijn en die vertalen in concrete doelen en werkafspraken. Deze handvatten moeten bijdragen aan een betere organisatie van de ondersteuning en zorg. Het gaat dus om het “wat” en om het “hoe”: wat moet er geregeld worden om het doel te bereiken (juiste zorg op de juiste plek) en hoe krijgen we dat voor elkaar en wat is daarvoor nodig?

Het rapport is hier een neerslag van: het biedt concrete modellen, aanpakken en voorbeelden die tot inspiratie en navolging leiden in de praktijk. Het is als het ware de brandstof voor de noodzakelijke transformatie of beweging naar de juiste zorg op de juiste plek.


De juiste zorg op de juiste plek, PPN neemt het voortouw

Integrale zorg leveren vanuit de vraag van de cliënt is voor de paramedische zorgverlener absoluut geen nieuw gegeven. Dat deze zorg in belangrijke mate regionaal en lokaal georganiseerd zal worden is een ontwikkeling die reeds in gang gezet is.
Daarom is PPN vorig jaar gestart met de werkgroep PPN regionaal, vanuit de idee dat de paramedische beroepsgroepen elkaar ook lokaal en regionaal kunnen versterken en samen meer kunnen bereiken. Hoe en op welke manier, dat moet nu concreet gaan worden. Dat doen we door het opzetten van een pilot in de regio Breda, met een afvaardiging van leden van de 5 paramedische beroepsgroepen.
Een van de speerpunten van deze regionale samenwerking is dat wij de samenwerking met de huisarts, als spil van de eerstelijnszorg, intensiveren.  Of, zoals het rapport zegt: ‘paramedici kunnen verlichting bieden in de drukke huisartsenpraktijk en ook voor medisch specialisten. Net als verpleegkundigen – zij zijn ‘thuis’ bij de mensen thuis.’

 

Download: rapport Taskforce ‘De juiste zorg op de juiste plek’

Studeer je bijna af en wil je in de eerstelijn aan de slag? Of werk je al enkele jaren in dienst als diëtist, ergotherapeut, huid- en oedeemtherapeut, logopedist of oefentherapeut Cesar/Mensendieck en wil je voor jezelf beginnen? Kom dan naar de PPN-Startersdag! Dit jaar hebben we een onderverdeling gemaakt in starters:

  • Vrijdagavond 22 juni: voor studenten en net afgestudeerden, kijk hier voor het programma 'Bijna afgestudeerd en dan..?'
  • Zaterdag 23 juni: voor werkenden die een eigen praktijk willen starten, kijk hier voor het programma 'Persoonlijk ondernemerschap'. 


‘Starten en samenwerken in de eerstelijn!’

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN), organiseert in samenwerking met de VvAA, deze Startersdag gericht op ondernemen in de eerstelijnszorg én op onderlinge multidisciplinaire samenwerking. De federatie PPN is in 2015 opgericht door vijf paramedische beroepsverenigingen: EN (ergotherapeuten), NVD (diëtisten), NVH (huidtherapeuten), NVLF (logopedisten) en VvOCM (oefentherapeuten).

 

Wegwijs in de eerste lijn

Je maakt deze avond en dag kennis met diverse aspecten van ondernemen in de eerstelijn. Via lezingen en workshops kom je te weten wat er in zo’n beginfase allemaal komt kijken op het gebied van administratie, contracten, wetgeving, financiën & juridische zaken, marketing & sociale media en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast staat de multidisciplinaire samenwerking in de zorg centraal en hoe je dat kunt vormgeven vanuit een eigen praktijk.


Netwerken

PPN-Startersdag bied je een unieke kans om met collega’s van de andere disciplines te netwerken. Ook maak je kennis met je eigen beroepsvereniging.

 

Datum & tijd:

Vrijdag 22 juni 2018, van 16.00 tot 21.00, Thema: (bijna) afgestudeerd, en dan?!  Doelgroep: studenten en/of net afgestudeerd.

Zaterdag 23 juni 2018, 10.00 tot 16.00 uur, Thema: persoonlijk ondernemerschap. Doelgroep: werkenden die een eigen praktijk willen starten. 


Locatie:

VvAA, Orteliuslaan 750, 3528 BB in Utrecht.


Kosten:

Vrijdag 22 juni: € 25,- voor leden van de EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM, € 35,- voor niet leden
Zaterdag 23 juni: € 55,- voor leden van de EN, NVD, NVH, NVLF en VvOCM, € 85,- voor niet leden
(prijzen zijn incl. catering en cursusmateriaal)

 

Aanmelden kan via de beroepsverenigingen. 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) www.nvdietist.nl/webwinkel 

Ergotherapie Nederland (EN) www.ergotherapie.nl 

Nederlandse Vereniging van huidtherapeuten (NVH) https://nvh.huidtherapie.nl/nvh-agenda

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) www.nvlf.nl  

Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) www.vvocm.nl  

 

 

Samen met zo’n 35 andere partijen is PPN partner van het Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

 

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in 3 programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.

Het Paramedisch Platform Nederland is een overlegorgaan van vijf verschillende paramedische beroepsgroepen, te weten: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten. De vijf beroepsverenigingen startten begin juni 2017 de werkgroep PPN Regionaal om regionale multidisciplinaire netwerken te initiëren met als doel dat zorgverleners elkaar leren kennen, kennis uitwisselen en gaan samenwerken.

Op dinsdag 10 oktober is het regeerakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. PPN vindt het zeer positief dat het kabinet de versterking van de eerstelijnszorg voortzet en dat de rol van de paramedicus er expliciet in genoemd wordt.

Kwaliteit omhoog, administratieve lasten omlaag en herstel van vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Dat is de kern van het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg. 

Wil je voor jezelf beginnen? Dan is de PPN-Startersdag op 17 juni het evenement voor jou!

Het bestuur van Paramedisch Platform Nederland, waar ook Theo van der Bom deel van uitmaakt, stuurde op 30 maart een brief naar informateur mevrouw Schippers: PPN stelt voor om kosten te besparen in plaats van budget te reserveren. Door het beter inzetten van het netwerk van paramedici in de eerstelijnszorg kan 741 miljoen euro bespaard worden.