Skip to main content

Ergotherapie Nederland

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat cliënten leert zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen woon-, leef- en werkomgeving. Samen met haar leden zorgt Ergotherapie Nederland dat de kwaliteit van ergotherapie verder verbetert en behouden blijft. Daarnaast zet EN zich in om de bekendheid van het beroep te versterken.

De doelen van Ergotherapie Nederland zijn:

  • Het ontwikkelen en bevorderen van het toepassen van ergotherapie.
  • Het behartigen van zaken die het maatschappelijk belang van ergotherapie betreffen.
  • Het behartigen van zaken die het belang van het beroep van de ergotherapeut aangaan.
  • Het behartigen van de belangen van de vereniging.

Kwaliteitsontwikkeling en sociaal economische belangenbehartiging zijn onlosmakelijk met het hoofddoel verbonden taken van EN.

  • Totaal werkzame ergotherapeuten: 6.300
  • Aantal EN-leden: bijna 50% van alle ergotherapeuten is lid van Ergotherapie Nederland
  • Zorgkosten: 70 miljoen Zorgverzekeringswet
  • 3% werkt in het onderwijs, 66% in de tweede lijn en 27% in de eerste lijn (waaronder naast vrijgevestigde praktijken ook dagverblijven, gezondheidscentra, thuiszorg, Wmo, CIZ en GGD)

Maatschappelijk baten ergotherapeuten

Voor elke euro die besteed wordt aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers krijgt de maatschappij € 7,40 tot € 11,80 terug. Voor behandeling van kinderen met schrijfproblemen krijgt de maatschappij € 1,60 tot € 1,70 per euro terug. Behandeling van alle geregistreerde thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers levert netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar. Bij behandeling van alle 6-jarige kinderen met schrijfproblemen in Nederland zijn de netto maatschappelijk baten € 3,8 tot € 12,3 miljoen over het (werkzame) leven van het kind.