Skip to main content

Regionaal samenwerken

Op deze pagina lees je meer over de achtergrond van het belang van regionale samenwerking.  

Voordelen van samenwerken in de regio

  • Paramedici worden zichtbaarder en zijn een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars als er een gemandateerde afvaardiging uit de verschillende beroepsgroepen is.
  • Een gezamenlijke visie opstellen over de (organisatie van) zorg in de regio.
  • Er kunnen afspraken gemaakt worden over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders.
  • Efficiëntie door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etcetera.
  • Kennis en kunde worden binnen een regionale samenwerking gedeeld.
  • Er is meer ruimte voor innovatie en nieuwe of bestaande initiatieven kunnen uitgerold worden. 

Meld je aan voor het platform

Al ruim 450 collega’s hebben zich aangemeld voor het paramedisch platform Samen sterk in de regio. Het platform is er voor alle paramedici, met een toolbox en eigen groepen voor regio’s. Daarmee is het ook een ideale plek om de communicatie voor je eigen samenwerkingsverband te delen. Je vindt er bovendien alle informatie over subsidies, bijeenkomsten en natuurlijk collega’s. 

Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)

'De zorg moet zich voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken en kennisdelen met creativiteit en lef. Er is een nieuwe manier van denken en werken nodig. Uit dit besef is de Juiste Zorg op de Juiste Plek ontstaan: een beweging van partijen in de zorg en ondersteuning om het dagelijks functioneren van de mens weer centraal te stellen en de zorg toekomstbestendig te maken.'

(Bron: Over ons - dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

De JZOJP kent drie pijlers die voor de paramedici  zijn vastgelegd in de: “Bestuurlijke Afspraken paramedici 2019-2022.''* Deze afspraken hebben als uitgangspunt het verbeteren van en het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. De zorg die verleend wordt in de eerste lijn speelt hierin een essentiële rol. Paramedici zijn onmisbaar in het vormgeven aan de JZOJP, ze zijn dichtbij, betaalbaar, praktisch ingesteld en gericht op ‘kwaliteit van leven’. Deze zorg moet zichtbaar  zijn met een duidelijk aanspreekpunt voor huisartsen (zorggroepen), ziekenhuizen (2de lijn) en gemeenten (sociaal domein).

Met andere woorden: de paramedici in de eerste lijn zouden georganiseerd moeten zijn. Georganiseerd zijn zorgt ervoor dat partijen elkaar kennen en elkaar kunnen vinden, zowel zorgverleners onderling als ook partijen in de 2de lijn en binnen het sociale domein.
In de landelijke Bestuurlijke Afspraken valt dit onder het thema Organisatiegraad.

Hierbij zijn de volgende partijen betrokken: KNGF, SKF, PPN (bestaande uit: NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN), PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS.

Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. Zie www.organisatiegraad.nl.

Stakeholders

Naast huisartsen (zorggroepen) en ziekenhuizen (2de lijn) zijn de gemeenten (sociaal domein) belangrijke partners. Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor het creëren van omstandigheden waarin hun burgers optimaal kunnen spelen, leren, werken en sporten in een gezonde sociale gemeenschap. Er is hierbij zeker ook sprake van inzet van de zorgverzekeraars. De Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) kan een constructieve ondersteunende rol spelen in het verbinden van al deze partijen met de paramedici.

Commissie PPN-regionaal 

PPN heeft de commissie PPN-regionaal ingesteld. Iedere beroepsorganisatie (NVLF, NVD, NVH, EN, VvOCM) heeft een afgevaardigde in deze commissie. De commissie volgt de ontwikkelingen binnen het thema Organisatiegraad. De commissie stimuleert en ondersteunt initiatieven tot regionale samenwerking. We werken samen met het programma Organisatiegraad,  met de ROS’sen en met de al bestaande of in oprichting zijnde multidisciplinaire samenwerkingsverbanden.